O nas

Nasze przedszkole powstało w 1949 roku.
Obecnie mieści się w budynku przy ul. 27 Stycznia 90/92 w Trzciance.

Przedszkole posiada 4 sale dla dzieci o powierzchni 80 m2. Sale są przestronne, jasne, dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. W każdej sali zorganizowane są kąciki stymulujące dzieci do podejmowania różnorodnych form aktywności.
W przedszkolu znajdują się także dwie szatnie, gabinet dyrektora, gabinet intendentki oraz sala do zajęć korekcyjnych i zajęć dodatkowych.
Atutem naszego przedszkola jest duży ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw dla dzieci.

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Trzcianka, nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Pile.
Dyrektorem przedszkola od dnia 01. 09. 2021 r.  jest pani mgr Marta Jęśko.

Organizację przedszkola określa dokładnie Statut Gminnego Przedszkola nr 2 w Trzciance i stanowi podstawę jego działalności.
Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Praca wychowawczo – dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów dla przedszkoli i organizowana w oparciu o Roczny Plan Pracy przedszkola.
• zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
• uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
• stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
• rozwijaniu wrażliwości moralnej,
• kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w przyrodniczym, społecznym, kulturowym, technicznym otoczeniu dziecka,
• rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażaniu własnych myśli i przeżyć,
• rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
• zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
• zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkolnym
• zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
• stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
• współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno- psychologiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

Przedszkole jest czynne w godz. 6:30 – 16:00.
Podstawa programowa realizowana jest w godz. 7:30 – 12:30.

Skip to content