Procedura diagnozowania i informowania rodziców

Procedura diagnozowania i informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych dzieci.

Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30.08.2012r. poz.977)

– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r . w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz.624,)

– Statut Gminnego Przedszkola nr 2 w Trzciance.

1. Procedura określa działania nauczycieli w zakresie diagnozowania osiągnięć rozwojowych i edukacyjnych dzieci, wykorzystywania wyników w pracy wspomagającej rozwój dzieci, informowania o wynikach rodziców /prawnych opiekunów/ dzieci oraz o sposobach dokumentowania tych działań obowiązujących w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzciance, zwanego dalej przedszkolem.

2. Działania, o których mowa w pkt. l obejmują w szczególności:

a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, zwanych dalej obserwacjami, w celu rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, w tym przyczyn trudności i niepowodzeń, zdolności i zainteresowań;

b) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej analizy gotowości szkolnej tzw. diagnozy przedszkolnej;

c) opracowanie indywidualnych programów wspomagających i korygujących rozwój dziecka, realizowanych w roku, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub w przypadku dzieci młodszych planów pracy indywidualnej wspomagającej i korygującej rozwój dziecka – odpowiednio aktualizowanych na podstawie wyników kolejnych obserwacji, w szczególności przeprowadzanych pod koniec I półrocza roku szkolnego;

d) prowadzenie zajęć wspomagających i korygujących rozwój dziecka, w tym rozwijających zainteresowania i zdolności;

e) sporządzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”;

f) informowanie rodziców /prawnych opiekunów/ o osiągnięciach dziecka, w tym w szczególności poprzez omówienie wyników obserwacji i diagnoz, planów i programów wspomagających i korygujących rozwój dziecka – podczas organizowanych w tym celu zebrań lub w indywidualnych przypadkach podczas ustalonych dodatkowych konsultacji w danej grupie przedszkolnej;

g) gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka i jego osiągnięć;

h) ewaluację prowadzonych działań.

3. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego realizowania i dokumentowania określonych w procedurze działań wymienionych w pkt. „Harmonogram działań nauczycieli w zakresie diagnozowania i informowania rodziców /prawnych opiekunów/ o osiągnięciach edukacyjnych dzieci”.

4. Osiągnięcia rozwojowe i edukacyjne dzieci są badane i określane w szczególności w odniesieniu do wymagań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i realizowanym programie wychowania przedszkolnego.

5. Nauczyciele poszczególnych grup co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego sporządzają wspólną pisemną informację dla danej grupy, dotyczącą w szczególności wyników i wniosków z przeprowadzonych obserwacji i diagnoz, efektów zrealizowanych działań wspomagających i korygujących rozwój dziecka, efektów innej pracy edukacyjnej z dziećmi, współpracy z rodzicami i specjalistami, kierunkach dalszych działań edukacyjnych w danej grupie itp. i zapoznają z nią radę pedagogiczną na zebraniach w terminach określonych w harmonogramie zebrań rady pedagogicznej opracowanym na dany rok szkolny.

6. Rodzic /prawny opiekun/ dziecka potwierdza fakt uzyskania informacji, w zakresie o którym mowa w pkt. 2 („a” – „d” i ,,f”) w następujący sposób:

a) w przypadku wyników obserwacji i diagnoz poprzez umieszczenie informacji o zapoznaniu się z tymi wynikami oraz podpisu i daty na arkuszu obserwacji/diagnozy;

b) w przypadku informacji, o której mowa w pkt. 2 „e”, po otrzymaniu od nauczyciela oryginału dokumentu, poprzez umieszczenie informacji o otrzymaniu tego dokumentu oraz podpisu i daty na kopii tego dokumentu;

c) w przypadku, gdy pomimo starań nauczycieli, rodzice /prawni opiekunowie/ dziecka nie uczestniczą w zebraniach i nie przychodzą na dodatkowe spotkania konsultacyjno – informacyjne, nauczyciel przekazuje im (np. podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka) kopie arkusza diagnozy osiągnięć dziecka lub/i arkusza obserwacji lub oryginał informacji, o której mowa w pkt. 2 „e”, bez omówienia ich wyników. Otrzymanie tych dokumentów lub ich kopii rodzic /prawny opiekun/ potwierdza poprzez umieszczenie informacji o otrzymaniu tego dokumentu oraz podpisu i daty odpowiednio na kopii lub oryginale pozostającym w dokumentacji przedszkolnej.

7. Dokumentowanie działań nauczycieli, o których mowa w pkt. 2 następuje poprzez:

a) w zakresie pkt. 2 „a” i „b” – systematyczne prowadzenie i odnotowywanie odpowiednich informacji w arkuszach obserwacji i/lub arkuszach diagnozy wszystkich dzieci w grupie oraz dodatkowo w innych dokumentach wg uznania nauczyciela np. karta uwag dodatkowych, zeszyt obserwacji;

b) w zakresie pkt.2 „c”- opracowanie pisemne odpowiednich dokumentów (plany, programy)

c) w zakresie pkt. 2 „d” – odnotowywanie faktu prowadzenia określonej formy pracy z danym dzieckiem w konkretnym dniu np. w zeszycie lub na karty monitorowania pracy wspomagającej i korygującej – potwierdzone datą i podpisem nauczyciela;

d) W zakresie pkt. 2 „e” – opracowanie pisemne dokumentu wg wzoru MEN;

8. W zakresie zadań określonych w procedurze nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka, specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznych lub innych w miarę potrzeb oraz w miarę bieżących potrzeb z dyrektorem lub innymi nauczycielami.

9. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, dyrektora lub specjalistę /psycholog, logopeda, pedagog itp./ działającego na terenie przedszkola, a także na prośbę rodzica /prawnego opiekuna/ dziecka potrzeby konsultacji specjalistycznej w sprawie dziecka na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub konsultacji ze specjalistą rodzica /prawnego opiekuna/ dziecka na terenie przedszkola, nauczyciel po ustaleniu terminu w kancelarii przedszkola przekazuje rodzicowi /prawnemu opiekunowi/ dziecka pisemną informację na ten temat. Informacja ta zawiera w szczególności: datę i godzinę konsultacji, rodzaj konsultacji, miejsce konsultacji, imię i nazwisko specjalisty. Informacja sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden po potwierdzeniu otrzymania przez rodzica pozostaje w dokumentacji przedszkolnej. Ponadto, w przypadku gdy z inicjatywą konsultacji nie występuje rodzic /prawny opiekun/ dziecka, nauczyciel przekazuje rodzicowi informację na temat celu konsultacji.

10. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej – wszelkie informacje dotyczące dziecka i jego rodziny mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów związanych ze statutową działalnością przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą dydaktyczną, w tym pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

11. Wszelkie informacje dotyczące rozwoju dziecka, jego osiągnięć lub problemów mogą być przekazywane tylko rodzicom /prawnym opiekunom/ dziecka lub pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznych przez nauczycieli lub dyrektora.

12. Nauczyciele w każdej grupie w ciągu roku szkolnego gromadzą informacje pisemne na temat rozwoju dziecka – a w szczególności arkusze obserwacji cech rozwojowych dziecka i arkusze diagnostyczne badania gotowości szkolnej dotyczące poziomu osiągnięć dziecka, a także inne materiały jak np.: kwestionariusze wywiadu, ankiety, wytwory pracy dziecka, notatki. W przypadku zmiany nauczycieli w grupie dziecka lub jego przejścia do innej grupy, dotychczasowi nauczyciele – wychowawcy zobowiązani są do przekazania zgromadzonych na temat dziecka informacji i dokumentacji, o których mowa w pkt. 12 nauczycielowi aktualnie prowadzącemu grupę.

13. W przypadku zakończenia przez dziecko edukacji przedszkolnej nauczyciele przekazują dyrektorowi następującą zebraną dokumentację:

a) kopie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”

b) karty obserwacji i arkusze diagnozy przedszkolnej z ostatniego roku pobytu dziecka przed pójściem do szkoły

c) w szczególnych przypadkach inne dokumenty określone przez dyrektora.

16. W każdym przypadku na prośbę rodzica o pisemną informację na temat rozwoju osiągnięć dziecka, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, jest zobowiązany przekazać taką informacje w możliwie najkrótszym terminie /do 14 dni/.

Skip to content