Procedury bezpieczeństwa

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzciance w okresie pandemii COVID-19

Aktualizacja: 28.08.2020r.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzciance , zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem.
2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędowej danego urzędu.
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 06.30 do 16.00.
4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25.
5. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi. 
6. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
8. Na tablicy ogłoszeń w holu  znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
9. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
1. sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
2. płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzach, w łazience oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice dla wszystkich pracowników ;
3. plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy dozownikach z płynem;
4. Pomieszczenie IZOLATORIUM -pokój zajęć terapeutycznych -do izolacji osoby,  u której stwierdzono objawy chorobowe. W pomieszczeniu umieszczono maseczki, fartuch, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn  do dezynfekcji rąk;
5. Informacja dotyczącą stosowanych metod   i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia zapewniania bezpieczeństwo wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA
Dyrektor
1. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
2. Dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
3. Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
4. Kontaktuje się z rodzicem/ rodzicami/ opiekunem prawnym/ opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby  u ich dziecka;
5. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi;
7. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
8. Informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
III OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2
2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.
6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
7. Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.
8. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
11. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.

IV. OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
2. dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozownikach,
3. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
4. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u siebie lub dzieci;
4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

V. OBOWIĄZKI WOŹNEJ ODDIZAŁOWEJ
Woźna oddziałowa:
1. Myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu;
2. Dba o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
3. Wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
4. Ustawia leżaki do spania/odpoczynku w odstępach co najmniej 2 metrów od siebie;
5. Odpowiada za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;
6. Na bieżąco dezynfekuje toalety –  po każdym użyciu przez dzieci i/lub pracowników;
7. Wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
8. Dwa razy w ciągu dnia myje i dezynfekuje poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska   i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci  i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;
9. Dezynfekuje klawiatury i myszki komputera;
10.  Czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem.  
11.  Czuwa nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem.
12. Myją naczynia i sztućce w zmywarce w temperaturze co najmniej 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

VI. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW KUCHNI ORAZ INTENDENTKI
Pracownicy kuchni oraz intendentka:
1. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia. 
2. Wykonując zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy. Jeżeli niemożliwe jest stosowanie dystansu społecznego stosują środki ochrony osobistej.
3. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
4. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni. 
5. Intendent dba o czystość magazynu spożywczego, wstęp do magazynu ma tylko intendent. Wydaje towar kucharce w wyznaczonym miejscu w kuchni.   
6. Intendent dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia przed drzwiami. 
7. Intendentka, odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną. Po wniesieniu produktów do przedszkola wyrzuca rękawiczki i  wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, myje/dezynfekuje opakowanie.

VII. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
Nauczyciele
1. Zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu.
2. Organizują działania opiekuńczo wychowawcze .
3. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
4. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci stanowiącej ( umieszczonej w widocznych miejscach w placówce).
5. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
6. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren placu przedszkolnego, tak aby grupy nie mieszały się ze sobą.
7. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.
8. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

VIII. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA
1. Na teren budynku przedszkola wchodzi dziecko z jednym rodzicem .
2. Rodzic/opiekun prawny sygnalizuje przyjście domofonem. Należy zachować dystans społeczny wynoszący co najmniej 1,5 metra w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców.
3. Dziecko odbierane jest przez pracownika placówki (między pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 1,5 metra).
4. Pracownik prowadzi dziecko do łazienki na parterze, aby umyło  ręce. Następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się – do sali, w której dziecko będzie przebywać.
5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych       u dziecka (np. katar, kaszel itp.), pracownik  informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji, dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola. Jeżeli niepokojące objawy pojawią się podczas pobytu dziecka w przedszkolu dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje  o konieczności odebrania dziecka z placówki.
6. Pracownik, w miarę potrzeby, pomaga dziecku nałożyć ubranie wierzchnie i przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu/osobie upoważnionej, która oczekuje w wyznaczonym miejscu.
7. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przed wejściem na plac zabaw (rodzice nie wchodzą na plac zabaw).
8. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

IX. ŻYWIENIE
1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 
3. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi; posiłki są wysyłane windą.
4. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w sali.
5. Po skończonym posiłku woźna oddziałowa myje i dezynfekuje stoły oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
6. Posiłki dzieciom podają woźne oddziałowe.
7. Pracownicy kuchni:
1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
2. Myją ręce:
1. przed rozpoczęciem pracy,
2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
6. po skorzystaniu z toalety,
7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
8. po jedzeniu, piciu.
2. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
3. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny      z obowiązującymi przepisami lub stosują środki ochrony osobistej.
4. Po zakończonej pracy dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
5. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były przygotowywane posiłki.

X WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ
1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren placówki.
2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy dzieci.
4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są dezynfekowane po każdej grupie oraz na zakończenie każdego dnia pracy przez woźnego
5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/ i innych osób postronnych.

XI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie (tzw. izolatorium) do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Miejsce to jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk
2. Jeżeli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę), woźna oddziałowa bezzwłocznie prowadzi je do izolatorium.
3. Woźna oddziałowa bezzwłocznie dezynfekuje ręce oraz zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny, maseczkę i rękawiczki i pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
4. Nauczyciel telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, a  w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.
6. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a wyposażenie i sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi są gruntownie myte i dezynfekowane.
8. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego izolatorium.
9. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników, Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
10. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie drogą telefoniczną Dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
11. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem z objawami choroby w celu potwierdzenia.

XII. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
2. Wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

Załącznik nr 1- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzciance

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Gminnego Przedszkola nr 2 w Trzciance w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19

w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.

w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.
zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 24 maja.

Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

………………………………

(podpis rodzica)

Załącznik nr 2- do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Trzciance

……………………………………………………… …………………… dn.

………………………………………………………

………………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓ WKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących PROCEDUR BEZPIECZESTWA NA TERENIE PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” związanych z reżimem sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danych dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych min. 4 dni.

4.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych

5.Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

………………………………

(podpis rodzica)

Skip to content