Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Gminnego Przedszkola nr 2
w Trzciance w okresie pandemii COVID-19

1. Na teren budynku przedszkola wchodzi tylko dziecko (rodzic pozostaje
na zewnątrz).
2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi
wejściowych do budynku przedszkola i sygnalizuje przyjście
domofonem. Należy zachować dystans społeczny wynoszący co
najmniej 2 metry w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców.
3. Rodzic zobowiązany jest zdezynfekować dłoń przed naciśnięciem
domofonu preparatem dezynfekcyjnym zamieszczonym na zewnątrz.
4. Dziecko odbierane jest przez pracownika placówki (między
pracownikiem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2
metrów).
5. Pracownik prowadzi dziecko do łazienki na parterze, aby umyło ręce.
Następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się – do sali, w
której dziecko będzie przebywać.
6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów
chorobowych u dziecka (np. katar, kaszel itp.), pracownik informuje
dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji, dziecko nie
jest przyjmowane do przedszkola. Jeżeli niepokojące objawy pojawią
się podczas pobytu dziecka w przedszkolu dyrektor lub osoba go
zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami
dziecka i informuje o konieczności odebrania dziecka z placówki.
7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna
prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka
pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do
budynku (z zachowaniem wymaganej odległości).
8. Pracownik, w miarę potrzeby, pomaga dziecku nałożyć ubranie
wierzchnie i przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi
prawnemu/osobie upoważnionej, która oczekuje przy drzwiach
wejściowych.
9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun
prawny/osoba prawna, odbiera dziecka przy wejściu na plac zabaw
(rodzice nie wchodzą na plac zabaw).
10. Nauczyciele, opiekunowie delegowani do odbierania i wydawania
dziecka rodzicom/ opiekunom prawnym korzystają z przyłbic.
11. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez
osoby zdrowe.
12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do
przedszkola.

Skip to content