Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  NA TERENIE GMINY TRZCIANKA

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( U. z 2023 r. poz. 900 ze zm);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, placówek i centrów (Dz.U.poz 2431)
 • uchwała nr XIX/185/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
 • Zarządzenie Nr 6/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
  w tym terminy składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych i  do szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2024/2025.
 1. Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 12.02.2024 r. do 23.02.2024 r.
 1. Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci spoza gminy, tylko w przypadku posiadanych wolnych miejsc, po zakończonym II etapie rekrutacji.
 3. Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 4. Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki
  w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 – najniższy).
 5. W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
 6. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
  z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Trzcianka, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę wolnych miejsc w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Trzcianka, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Trzcianki. W tym przypadku Burmistrz Trzcianki obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust.1 ww. ustawy.
 7. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jest złożenie w przedszkolu/szkole podstawowej wypełnionego „Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola” wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek można złożyć maksymalnie w 3 placówkach, z tym że kolejność preferencji winna być taka sama we wszystkich wnioskach.

 

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.
Lp. Kryteria główne – I etap rekrutacji Punkty
1. Wielodzietność rodziny kandydata* 50
2. Niepełnosprawność kandydata 50
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 50
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 50
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 50
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 50
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 50
  Kryteria dodatkowe – II etap rekrutacji  
1. Obydwoje rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 32
2. Rodzeństwo dziecka kontynuuje w nowym roku szkolnym  edukację            w przedszkolu pierwszego wyboru 16
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zadeklarują we wniosku pobyt          w przedszkolu  powyżej 8 godzin dziennie 8
4. Rodzice lub opiekunowie prawni rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie, w związku z miejscem zamieszkiwania w gminie Trzcianka 4
5. Zamieszkuje na pobyt stały na terenie gminy Trzcianka 2
6. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym      w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego. 1

*Pod pojęciem wielodzietność rodziny rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

**Pod pojęciem samotne wychowanie dziecka w rodzinie rozumie się wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z rodzicem.

 1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku”:
 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności
  – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) – oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Potwierdzenie kryteriów dodatkowych II etap rekrutacji:

 • dla potwierdzenia, pkt. 1 i 5oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub zaświadczenie;
 • dla potwierdzenia pkt. 4kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT 36 lub PIT 37, lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające odprowadzanie podatku dochodowego do US w Czarnkowie;
 • dla potwierdzenia pkt. 6oświadczenie rodzica lub kserokopia karty szczepień potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do  Burmistrza Trzcianki o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Trzcianki korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane
w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Trzcianki może upoważnić dyrektora Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

 1. Wyniki rekrutacji.

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki nastąpi w dniu 18.03.2024r  

Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkoleuzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

 

W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania  z usług tej placówki w terminie od 19.03.2024 r. do dnia  26.03.2024 r.

Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Dnia 28.03.2024 r. o godz. 10:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca.

Jeżeli przedszkola/oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych będą dysponowały wolnymi miejscami, w terminie od 02 kwietnia 2024 r. do 14 maja 2024 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.

 

UWAGI:

Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem należytej staranności.

 

Skip to content