Zasady zapisów

ZASADY  ZAPISÓW  DZIECI  NA  DYŻUR WAKACYJNY

W  PRZEDSZKOLACH  PROWADZONYCH  PRZEZ  GMINĘ  TRZCIANKA

 

 1. Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 ze zm.).
 2. Opieka wakacyjna w roku szkolnym 2023/2024 będzie odbywała się w każdym  przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym  przy szkołach podstawowych w okresach określonych w Harmonogramie dyżurów wakacyjnych w roku 2024. Jednocześnie informujemy, że oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych również organizują dyżury wakacyjne.
 3. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w danym roku szkolnym do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci rodziców pracujących uczęszczające w danym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola.

W dalszej kolejności przyjmowane będą dzieci z gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy gminnych szkołach podstawowych, które w danym okresie mają przerwę wakacyjną.

 1. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku.
 2. O liczbie wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego w danej placówce decyduje jej struktura organizacyjna.
 3. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność składnych wniosków w określonym terminie.
 4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełnionyi złożony od 17.05.2024r. do 23.05.2024r.                                 „Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny„, który stanowi Załącznik nr 2  do zasad zapisów. Wniosek powinien być dostarczony do placówki, w której rodzic ubiega się o przyjęcie i złożony w wyznaczonym do tego miejscu.
 5. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wraz z Zasadami jest dostępny na stronie internetowej placówki, do której uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2023/2024.
 6. W każdym z przedszkoli, lista dzieci przyjętych na dyżur zostanie umieszczona    na tablicy ogłoszeń w dniu 03.06.2024r. o godz. 10:00.
 7. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wynoszą:
 8. a) 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (z wyjątkiem  dzieci realizujących ustawowe roczne przygotowanie przedszkolne).
 9. b) Opłata za żywienie 10,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka
 10. Opłaty wnosi się w ciągu pierwszych pięciu dni trwania dyżuru na podany przez placówkę nr konta bankowego w wysokości uzgodnionej z intendentem  Brak wpłaty w określonym terminie wiąże się  ze skreśleniem dziecka z dyżuru

 

TERMINY WPŁAT:

 

Przedszkole Nr konta bankowego Termin wpłaty
Gminne Przedszkole Nr 1

w Trzciance, ul. Mickiewicza 49

67 1240 3741 1111 0010 3625 8690 01.08.-07.08.2024r.
Gminne Przedszkole Nr 2

w Trzciance ,  ul. 27 Stycznia 90/92

45 1240 3741 1111 0010 3625 9280 01.07.-05.07.2024r.
Gminne Przedszkole Nr 3

w Trzciance ,  os. Słowackiego 24 a

41 1240 3741 1111 0010 3625 7606 01.07.-05.07.2024r.
Gminne Przedszkole Nr 4

w Trzciance, ul. Broniewskiego 2 a

23 1240 3741 1111 0010 3625 9482 01.08.-08.08.2024r.
 Gminne Przedszkole w Siedlisku 160 61 1240 3741 1111 0010 3626 0156 01.07.-05.07.2024r.

19.08.-23.08.2024r.

 

 1. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania wszystkich zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu, szczególnie dotyczących przyprowadzania dzieci w godzinach określonych przez przedszkole oraz zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa.
 3. W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele lub osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających  dziecko z przedszkola
  o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku  o przyjęcie dziecka.
 4. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola.
Skip to content